ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเครือวัลย์ ดวงพร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางณัฏฐ์ชญานิศ ศักดิ์ดีแสง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2