ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุภชา ปานะโปย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2