ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุพัตรา พึ่งผล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวปิยนุช เรืองเกษม
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสยุมพร ศรีวรรณ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายนำโชค บุญกล้า
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1