ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกุ้ง สีสด
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายประยุทธ์ สุขเติม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายอดิศักดิ์ เข็มเอก
ครูผู้ช่วย