ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางประยูร เกษศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายภาณุวัชร จันทินมาธร
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางเอมฤดี โพธิจักร
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางวิไลวรรณ สมฤทธิ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2