ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางอรทัย แหวนอ่อน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอุราพร สุขเติม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวธิดารัตน์ ยาจิตต์
ครูผู้ช่วย

นางจันทนา ธนบุรี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1