ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแผนการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม เรื่องประเพณีสิบสองเดือน (อ่าน 523) 15 ม.ค. 61
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ (อ่าน 1263) 28 ก.ย. 58
ชื่อวิจัย การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมตามแนวคิดแบบสืบเสาะหาความรู้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางก (อ่าน 1496) 09 ก.ค. 56