ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายน้อย แก่นดี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2462 - 2462
ชื่อ-นามสกุล : นายปาน ชมดี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2462 - 2463
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเรือง ประดุจชนม์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2463 - 2465
ชื่อ-นามสกุล : นายแสง บุญเรือง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2465 - 2466
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์ แก่นดี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2466 - 2470
ชื่อ-นามสกุล : นายสิงห์ แป้นเงิน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2470 - 2474
ชื่อ-นามสกุล : นายพิมพ์ บุญประจำ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2474 - 2477
ชื่อ-นามสกุล : นายตัว กรองทอง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2477 - 2480
ชื่อ-นามสกุล : นายพิมพ์ บุญประจำ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2480 - 2481
ชื่อ-นามสกุล : นายตัว กรองทอง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2481 - 2483
ชื่อ-นามสกุล : นายใจ เอื้อสามาลย์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2483 - 2488
ชื่อ-นามสกุล : นายตัว กรองทอง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2488 - 2490
ชื่อ-นามสกุล : นายใจ เอื้อสามาลย์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2490 - 2498
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ ชุปวา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2498 - 2516
ชื่อ-นามสกุล : นายสังวาลย์ มีสติ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2516 - 2528
ชื่อ-นามสกุล : นายสังวาลย์ มีสติ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2528 - 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายปณิธาร ห้าวหาญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2543 - 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา กาบทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551 - 2556
ชื่อ-นามสกุล : นายปราโมทย์ พลศักดิ์เดช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2556-ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2561919
อีเมล์ : ppramote2517@gmail.com