ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คำขวัญโรงเรียน
คำขวัญโรงเรียน

คำขวัญของโรงเรียน

การเรียนดี กีฬาเด่น

เน้นคุณธรรม  นวัตกรรมเป็นเลิศ