ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

                   ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านตะโนน

สถิติจำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2557( 10 มิถุนายน 2557)
โรงเรียนบ้านตะโนน   ตำบลแจนแวน   อำเภอศรีณรงค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  3

ชั้น จำนวนนักเรียน ครูประจำชั้น
ชาย หญิง รวม
อนุบาล  1  ห้อง  1 11 9 20 นางอรทัย   แหวนอ่อน
อนุบาล  1  ห้อง  2 9 13 22 นางอรทัย   แหวนอ่อน
อนุบาล  2  ห้อง  1 10 9 19 นางพวน  ตาเลิศ
อนุบาล  2  ห้อง  2 10 8 18 นางอุราพร   สุขเติม
รวม 40 39 79  
ประถมศึกษาปีที่  1 ห้อง 1 7 11 18 นางสาวลัดดา   หาสุข
ประถมศึกษาปีที่  1 ห้อง 2 6 12 18 นางสาวเอมฤดี  สมัครลาน
ประถมศึกษาปีที่  2 ห้อง 1 14 9 23 นายสุธี  ตาเลิศ
ประถมศึกษาปีที่  2 ห้อง 2 11 10 21 นางสาวอารียา  นามบุตร
ประถมศึกษาปีที่  3 ห้อง 1 11 9 20 นายประยุทธ  สุขเติม
ประถมศึกษาปีที่  3 ห้อง 2 10 10 20 นางจันทรัตน์  ทัดศรี
ประถมศึกษาปีที่  4 ห้อง 1 12 13 25 นางสาวเครือวัลย์  ดวงพร
ประถมศึกษาปีที่  4 ห้อง 2 8 13 21 นางสาวปิยนุช  เรืองเกษม
ประถมศึกษาปีที่  5 ห้อง 1 15 19 34 นายอภิวันท์   เป็นสุข,นายวิชิต ขาวงาม
ประถมศึกษาปีที่  6 ห้อง 1 13 14 27 นายบุญจันทร์  สมฤทธิ์
ประถมศึกษาปีที่  6 ห้อง 2 11 13 24 นางกุ้ง   สีสด     
รวม 118 133 251  
มัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง 1  15 21 36 นางวันทณา  ราชเจริญ
มัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง 1  14 14 28 นายนิติวรรณ  แหวนอ่อน,
มัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง 2 17 12 29 นางประยูร  เกษศรี,นางสาวสุประวีณ์  ธาตุทอง
มัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง 1  15 12 27 นางสุพัตรา  พึ่งผล,นางสาวอารียา  นามบุตร
มัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง 2 12 13 25 นายภาณุวัชร  จันทินมาธร,นางณัฏฐ์ชญานิช  ศักดิ์ดีแสง 
รวม 73 72 145  
รวมทั้งสิ้น 221 244 475  
ระดับ

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

รวม

 

ชาย

หญิง

อนุบาล 1

2

23

20

43

อนุบาล 2

2

24

21

45

รวมชั้นอนุบาล

4

47

41

88

ประถมศึกษาปีที่ 1

2

18

24

42

ประถมศึกษาปีที่ 2

1

16

18

34

ประถมศึกษาปีที่ 3

2

21

26

37

ประถมศึกษาปีที่ 4

1

16

19

35

ประถมศึกษาปีที่ 5

2

36

26

62

ประถมศึกษาปีที่ 6

2

19

15

34

รวมชั้นประถมศึกษา

10

126

128

264

มัธยมศึกษาปีที่ 1

2

35

26

61