ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ
1.จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สามารถรองรับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาของประชากรในวัยเรียนอย่างทั่วถึง ทุกกลุ่มเป้าหมายและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
2.พัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ เรียนและท้องถิ่น  นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  และคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู  โดยสนับสนุนส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาด้านต่าง ๆ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีคุณธรรม  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิต
4.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  โดยยึดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
5.เสริมสร้างบรรยากาศ  สิ่งแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เหมาะสมเพียงพอ  เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน