ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์
               
ภายในปี พ.ศ. 2554  โรงเรียนบ้านตะโนนจะจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  บริหารการจัดการศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วม  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  มีคุณภาพ  มีคุณธรรม  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


ปรัชญาของโรงเรียน

ปัญฺญา  อาวุธํ  อิว

ปัญญาประดุจดังอาวุธ