ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
21 ม.ค. 59 Pre O-net ป.6
ชุดนักเรียน
21 ม.ค. 59 ถึง 22 ม.ค. 59 Pre O-net ม.3
ชุดนักเรียน
06 ต.ค. 58 ถึง 08 ต.ค. 58 สอบกลางปี/สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558
กำหนดการสอบกลางปี นักเรียนชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
และการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
โรงเรียนบ้านตะโนน วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558 - วันพุธที่ 8 ตุลาคม 2558
โรงเรียนบ้านตะโนน/ชุดนักเรียน กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
29 ก.ย. 58 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ช่วงชั้นที่ 1
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ จังหวัดร้อยเอ็ด พิพิทธภัณฑ์ปลาน้ำจืด บึงพลูาญชัย วัดป่าเทวาพิทักษ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์
จังหวัดร้อยเอ็ด/ชุดกีฬาโรงเรียน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
25 ก.ย. 58 ประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
โรงเรียนบ้านตะโนน/ชุดสุภาพ งานปฐมวัย
25 ก.ย. 58 สอบอ่าน เขียน ป.5
อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ต้องไม่มี
โรงเรียนบ้านตะโนน/ชุดนักเรียน เครือข่ายศรีณรงค์ 2
21 ก.ย. 58 ถึง 23 ก.ย. 58 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ วัดป่าพุทธชยันตี (สวนป่าสักกวัน) ตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 
วัดป่าพุทธชยันตี (สวนป่าสักกวัน)/ชุดขาวปฏิบัติธรรม กลุ่มงานบริหารทั่วไป