ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 1 /ส.ร.01
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2519
งบประมาณ : 888,500
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 2 /สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2535
งบประมาณ : 1,780,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2550
งบประมาณ : 700,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์/แบบองค์การ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2522
งบประมาณ : 90,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์/แบบสปช.203/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2536
งบประมาณ : 300,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารห้องสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2548
งบประมาณ : 500,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู / แบบองค์การ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2519
งบประมาณ : 35,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู /แบบองค์การ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2522
งบประมาณ : 80,800
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องส้วม /แบบ สปช.601
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2528
งบประมาณ : 49,900
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องส้วม /แบบ สปช.601
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2534
งบประมาณ : 90,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องส้วม / แบบ สปช.601
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2553
งบประมาณ : 355,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 4 / สปช. 105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ : 3,471,100
เพิ่มเติม..